Privatumo ir slapukų politika

1.Bendrosios nuostatos
   1.1 MB „Ranresta“ („Įmonė“) saugo ir gerbia tinklapio vartotojų („Asmenys“) privatumą.
   1.2 Ši privatumo politika, kartu su dokumentais, nurodytais šioje politikoje, numato pagrindus, kuriais Įmonė kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka apie Asmenis arba kuriuos Įmonei suteikia patys Asmenys („Politika“). Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Įmonės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.
   1.3 Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika užpildydami registracijos formas.
2.Informacija, kurią įmonė renka apie asmenis
   2.1 Įmonė gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Asmenis:
    (a) informaciją, kurią Asmenys nurodo pildydami registracijos formas šioje svetainėje, adresu https://www.ranresta.lt („Svetainė“). Ši informacija apima informaciją, teikiamą pildant registracijos formas, teikiant užsakymus, prenumeruojant naujienas, siunčiant pranešimus sistemoje ar kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo ar pranešant apie svetainės sutrikimus.
    (b) visus susirašinėjimus tarp Asmenų ir Įmonės (tiek Svetainėje, tiek el. paštu);
    (c) duomenis apie Asmenų naršymo svetainėje istoriją ir su tuo susijusius duomenis;
    (d) Asmenų IP adresus.
   2.2 Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Politikos 4 dalyje numatytais atvejais 6 dalyje numatytais tikslais.
   2.3 Asmenų, pateikusių Svetainėje nurodytos formos užklausą, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kt.).
3. Slapukai
   Įmonė, siekdama pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudoja slapukus (angl. „cookies“). Išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus bei jų naudojimo tikslus pateikiama ČIA
4. Asmens duomenų tvarkymo atvejai
   Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:
    (a) Asmuo, naudodamasis Įmonės Svetaine ir (ar) Įmonės teikiamomis paslaugomis, suteikia Įmonei informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro Asmens subjekto sutikimo);
    (b) Asmuo duoda sutikimą;
    (c) sudaroma arba vykdoma sutartis su Įmone, kai viena iš šalių yra Asmuo;
    (d) siekiama apsaugoti Asmens esminius interesus;
    (e) juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Asmens interesai nėra svarbesni.
5. Asmenų duomenų saugojimas
   5.1 Duomenys, kuriuos Įmonė renka iš Asmenų gali būti perduodami ir laikomi teritorijose, esančiose už Europos Ekonominės Erdvės („EEE“). Jie taip pat gali būti tvarkomi personalo, esančio už EEE ribų, kuris yra Bendrovės ar vieno iš Bendrovės tiekėjų darbuotojai. Toks personalas, įskaitant, bet neapsiribojant, gali būti susijęs su Asmenų užsakymų įvykdymu, Asmenų mokėjimo duomenų tvarkymu bei pagalbinių paslaugų vykdymu. Teikdami savo asmens duomenis, Asmenys sutinka su šiuo perdavimu, laikymu bei tvarkymu. Bendrovė imsis visų protingai įmanomų priemonių tam, kad užtikrintų, jog Asmenų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos nuostatų.
   5.2 Jeigu Įmonei kyla abejonių dėl Asmens pateiktų Asmens duomenų teisingumo, Įmonė turi teisę sustabdyti šio Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.
   5.3 Nuo duomenų gavimo momento, Jūsų asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.) yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo. Įmonė taiko itin griežtas Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
6. Asmenų duomenų naudojimas
   6.1 Įmonė naudoja Asmenų duomenis, tam, kad:
    (a) užtikrintų, jog svetainės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Asmenims būdu;
    (b) suteiktų Asmenims informaciją, prekes ar paslaugas, kurių Asmenys pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Asmenis tuo atveju, jeigu Asmenys yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
    (c) Asmenys būtų informuoti apie Įmonės teikiamų paslaugų pakeitimus.
   6.2 Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis prekių pardavimo metu, Įmonė gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys. Tuo atveju, jeigu Asmuo nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Įmonę apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu paštu info@ranresta.lt arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Asmeniui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.
   6.3 Asmenims, kurie nėra suteikę savo kontaktinių duomenų prekių pardavimo metu, Įmonės ir jos Partnerių pasiūlymai elektroninėmis priemonėmis bus siunčiami tik tuo atveju, jeigu Asmenys yra aiškiai davę sutikimą tokiam jų duomenų tvarkymui.
   6.4 Įmonė taip pat naudoja Asmenų, įsigijusių prekes, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Įmonės klientų pasitenkinimą Įmonės veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinti Įmonės veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslu siunčiamus pranešimus yra anonimiški. Jeigu Asmuo nenori gauti tokių pranešimų, jis gali informuoti Įmonę apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@ranresta.lt arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Asmeniui jau išsiųstame pranešime.
7. Informacijos atskleidimas
   Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, kai toks perdavimas ar dalijimasis Asmenų duomenimis yra būtinas laikantis teisės aktų reikalavimų, ar būtinas taikant ar vykdant visas kitas sutartis ir susitarimus, taip pat Įmonės, jos klientų bei kitų asmenų teisių, turto ir saugumo užtikrinimui.
8. Asmenų teisės
   8.1 Asmenys turi teisę kreiptis į Įmonę ir atsisakyti jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei rinkodaros tyrimų tikslais. Įmonė informuoja Asmenis (prieš rinkdama duomenis) apie galimą jų naudojimą tiesioginės rinkodaros tikslais arba galimą jų atskleidimą tretiesiems asmenims.
   8.2 Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ar rinkodaros tyrimų tikslais, Asmuo turi atžymėti anksčiau pažymėtus / nepažymėti atitinkamus langelius įvairiose formose arba pasirinkti atitinkamą nuorodą siunčiamuose atitinkamai tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba rinkodaros tyrimų pranešimuose. Asmenys taip pat gali susisiekti su Įmone elektroninio pašto adresu info@ranresta.lt ir pranešti apie savo atsisakymą.
   8.3 Įmonės svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Asmenys patenka, rinkdamiesi nuorodas svetainėje, turi savo privatumo politikas ir Įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Asmenims susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo asmeninius duomenis.
   8.4 Asmenys turi teisę:
    (a) būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;
    (b) pateikę užklausą Įmonei, elektroninio pašto adresu info@ranresta.lt gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Informacija Asmenims pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Asmenų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Įmonė teikia Asmeniui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus;
    (c) pateikus užklausą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmenų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Asmuo nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Įmonė nedelsiant praneša Asmeniui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
   8.5 Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
9. Politikos pakeitimai
   Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Politikoje ir, tam tikrais atvejais, apie juos Asmenys bus informuojami elektroniniu paštu.
10. Kontaktinė informacija
   Asmenų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@ranresta.lt.

 

SLAPUKAI

KAS YRA SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) yra maži duomenų failai, talpinantys informaciją apie Jūsų naršymą šioje svetainėje. Slapukai – plačiai naudojama technologija. Jais siekiama pagerinti svetainių veikimą, užtikrinti patogesnį naršymą bei suteikti tam tikros informacijos svetainių savininkams. Pagrindinis mūsų slapukų tikslas yra pagerinti Jūsų naršymą. Slapukų surinkta informacija leidžia tobulinti svetainę, numatant apsilankančių žmonių skaičių ir naudojimosi modelius, jos tinkamumą individualiems lankytojų interesams, greitesnei paieškai ir veiksmingesnės rinkodaros kūrimui.

Mūsų naudojamuose slapukuose NĖRA neskelbtinų asmens duomenų, pvz., Jūsų vardo, pavardės, adreso, slaptažodžio ir t.t. Juose paprastai saugomas anonimiškas unikalus identifikacijos numeris.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

SUTIKIMAS DĖL SLAPUKŲ NAUDOJIMO ŠIOJE SVETAINĖJE

Tolesnis naudojimasis mūsų svetaine bus laikomas Jūsų sutikimu dėl šioje Slapukų politikoje aprašytų mūsų slapukų naudojimo. Savo sutikimą Jūs galite bet kada pakeisti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Apie tai skaitykite tolesnį skyrių „Slapukų blokavimas“.

SLAPUKŲ BLOKAVIMAS

Jūs turite galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) mes įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus, tam tikros (dalis ar visos) svetainės funkcijos gali Jums neveikti. Dažniausiai naudojamų naršyklių nustatymus rasite spragtelėję šias nuorodas:

Internet Explorer / EDGE Mozilla Firefox Google Chrome Opera Apple Safari
KAM NAUDOJAME SLAPUKUS

Slapukus mes naudojame lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti, taip siekdami pagerinti Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje kokybę ir padaryti svetainę dar patogesnę. Slapukų teikiama informacija gali padėti mums išsiaiškinti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine ir užtikrinti patogesnį naršymą lankantis joje. Mūsų slapukų renkama informacija nenaudojama svetainės lankytojų tapatybei nustatyti ar reklamoms siųsti elektroniniu ar paprastu paštu. Be to, mes nenaudojame slapukų į vaikus orientuotai tikslinei reklamai teikti.

Informaciją, esančią mūsų svetainės slapukuose, išimtinai naudojame mes patys, išskyrus žemiau įvardintus „trečiųjų šalių slapukus“, kuriuos naudoja ir tvarko išoriniai subjektai, mūsų prašymu teikiantys paslaugas, susijusias su mūsų paslaugų gerinimu bei naršymo mūsų svetainėje vartotojui palengvinimu. Šie “trečiųjų šalių slapukai” pagrinde naudojami gaunant statistinę apsilankymų informaciją.

KOKIE SLAPUKAI NAUDOJAMI ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE
Slapukas Slapuko paskirtis Galiojimo laikas
viewed_cookie_policy Naudojamas pažymėti, jog lankytojas susipažino su šios svetainės Slapukų politika ir, kad pranešimas apie tai nebūtų rodomas kitą kartą apsilankius svetainėje. 1 metai
qtrans_front_language Naudojamas saugoti vartotojo pasirinktai kalbai. 1 metai
_ga Analitiniai “trečiųjų šalių slapukai” naudojami informacijai per GoogleAnalytics analizės įrankį, sukurtą „Google” kompanijos, apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį mūsų svetainėje. Šių slapukų konfigūracija yra iš anksto nustatyta „Google”. „Google Analytics” privatumo politikos puslapį rasite ČIA. 2 metai
_gat Iki sesijos pabaigos
_gid 1 diena
ads/ga-audiences Analitiniai “trečiųjų šalių slapukai” naudojami per Google Ads įrankį, sukurtą „Google” kompanijos, norint reklamuoti savo įmonę, parduoti produktus ar paslaugas, didinti žinomumą ir srautą į svetainę. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį mūsų svetainėje. Daugiau informacijos apie šį įrankį rasite ČIA. Iki sesijos pabaigos

 

Comments are closed.